Skip to main

Gebruiksvoorwaarden

Selecteer het juiste artikel om de juiste voorwaarden voor u te bekijken.

Robert Bosch GmbH
(Business Unit eBike Systems)
Gebruiksvoorwaarden voor het B2B Partner Portal

Voorwoord

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe Duitsland, (hierna aangeduid als "Bosch") beheert een B2B Partner Portal voor digitale diensten voor e-bikes op https://b2b.bosch-ebike.com (IBD) https://portal.bosch-ebike.com (OEM) (hierna aangeduid als het "Portal") waar verschillende partners van Bosch, zoals fietsfabrikanten, fietsendealers, leveranciers van fietsonderdelen, alsmede andere derde partners uit verschillende marktsegmenten (hierna afzonderlijk aangeduid als een "Partner" en gezamenlijk aangeduid als de "Partners") (Bosch en de Partners hierna ook afzonderlijk aangeduid als "Partij" en gezamenlijk ook aangeduid als de "Partijen") na een registratieproces en het aanmaken van een gebruikersaccount gebruik kunnen maken van verschillende digitale instrumenten en diensten die door Bosch worden aangeboden, zoals datadiensten, de software development kit (SDK), API's, aanpassingsdiensten, analyse- en dashboarddiensten, communicatie- en mailingdiensten, enzovoort deels gratis deels tegen betaling (hierna afzonderlijk ook aangeduid als een "Dienst" en gezamenlijk aangeduid als de "Diensten").

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als de "Gebruiksvoorwaarden") zijn uitsluitend van toepassing op de rechtsverhouding tussen Bosch en de respectieve Partner, met betrekking tot het registreren, het aanmaken en het beëindigen van een gebruikersaccount, de toegang tot het Portal en het gebruik van de Diensten in het algemeen.

Ook in het geval dat een individuele Dienst ontwikkeld en/of geleverd wordt door een derde partij, met inbegrip van Bosch Gelieerde ondernemingen ("Gelieerde ondernemingen" in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden omvatten elke entiteit die controle heeft over, gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle staat bij een Partij, waarbij "controle" betekent het directe of indirecte bezit van meer dan 50% van het aandelenbezit of stemrechten), zal Bosch de contractuele partner zijn in de wettelijke betekenis, ook met betrekking tot die Dienst.

Bosch gebruikt het Portal uitsluitend voor ondernemingen en accepteert geen consumenten overeenkomstig § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek ("BGB") (zie ter informatie ook de overeenkomstige definitie in Artikel 2.1 van Richtlijn 2011/83/EU) als Partners.

1. Toepassingsgebied van de Gebruiksvoorwaarden

1.1

Bosch verleent toegang tot het Portal en staat het gebruik van de Diensten uitsluitend toe op basis van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2

Andere algemene voorwaarden dan deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing, zelfs niet (i) indien er al een zakelijke relatie tussen Bosch en de respectieve Partner bestaat en de geldigheid van algemene voorwaarden uitdrukkelijk of door middel van afdoende handelingen is overeengekomen of (ii) indien in verband met afzonderlijke Diensten of in enig ander verband ofwel Bosch ofwel de Partner naar algemene voorwaarden verwijst en de respectieve Partij niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid daarvan.

1.3

Contractuele verklaringen en kennisgevingen die verschaft worden door de Partner (zoals de vaststelling van termijnen, de kennisgeving van gebreken en verklaringen van intrekking of vermindering) moeten schriftelijk gedaan worden (bijv. per e-mail of brief) om geldig te zijn.

1.4

Individuele overeenkomsten die in een specifiek geval met de respectieve Partner zijn gesloten (waaronder bijkomende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) zullen zonder enige uitzondering voorrang hebben boven deze Gebruiksvoorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of schriftelijke bevestiging van Bosch is vereist voor de geldigheid van de inhoud van een dergelijke overeenkomst.

1.5

Bosch is bevoegd om Diensten uit te besteden aan derde partijen (waaronder aan Bosch Gelieerde ondernemingen zoals hierboven omschreven) die optreden als onderaannemers. Bosch is in ieder geval de contractuele partner jegens de Partner, ook als Bosch een onderaannemer heeft aangesteld.

2. Registratie van het Gebruikersaccount

2.1

Om toegang te krijgen tot het Portal en voor het bestellen van Diensten heeft u een gebruikersaccount nodig (hierna aangeduid als het "Gebruikersaccount") dat na het voltooien van het registratieproces wordt aangemaakt. In het kader van het registratieproces is de respectieve Partner verplicht Bosch de vereiste informatie te leveren die Bosch nodig heeft om deze Gebruikersaccount aan te maken (hierna aangeduid als de "Registratie").

2.2

De Registratie vindt plaats via het Portal of daaraan voorafgaand. Voor de Registratie is een centraal SingleKey ID vereist. Daarvoor zijn er aanvullende algemene voorwaarden van toepassing waar de Partner afzonderlijk op wordt gewezen tijdens de registratie voor de centrale SingleKey ID. Het centrale SingleKey ID wordt ook gebruikt voor communicatie met Bosch.

2.3

Na het invoeren van de inloggegevens voor het centrale SingleKey ID, wordt de Partner verzocht om aanvullende informatie (bijv. naam, huidig geldig zakelijk adres, enz.) te verstrekken (hierna aangeduid als de "Registratiegegevens"). De Registratiegegevens dienen volledig en juist te zijn. De Registratie van een rechtspersoon mag alleen worden uitgevoerd door een daartoe geautoriseerde natuurlijke person, die bij naam genoemd dient te worden.

2.4

Vóór het voltooien van het Registratieproces worden de Registratiegegevens volledig aan de Partner weergegeven. Op dat moment kan de Partner eventuele invoerfouten corrigeren. Om het Registratieproces te voltooien en de Registratiegegevens over te dragen, moet de Partner de toepassing van de Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk accepteren.

2.5

Door de Registratiegegevens in te dienen, doet de Partner Bosch een aanbod voor het sluiten van een gebruiksovereenkomst met betrekking tot het Portal op basis van deze Gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als de "Gebruiksovereenkomst"). Bosch accepteert dit aanbod door een bevestiging via e-mail te sturen en/of door het Gebruikersaccount te activeren. Hierna is de Gebruiksovereenkomst tussen Bosch en de Partner tot stand gekomen. Bosch behoudt zich tevens het recht voor om een aanbod niet te accepteren en een Gebruikersaccount niet te openen, met name indien er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Partner niet in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden of met het toepasselijk recht zal handelen.

2.6

Bosch behoudt zich verder het recht voor, op een later tijdstip of direct nadat de Registratiegegevens zijn overgedragen, de identiteit van de Partner te verifiëren, bijvoorbeeld door een activeringslink die naar het e-mailadres van de Partner wordt gestuurd. Zolang de Partner de vereiste bewijzen niet heeft geleverd, kan het Gebruikersaccount on-hold blijven staan. Indien de Registratie niet volledig is uitgevoerd, behoudt Bosch zich het recht voor om het geregistreerde Gebruikersaccount te verwijderen.

2.7

Rechtspersonen kunnen zicht slechts één keer registeren met één Gebruikersaccount. Elk Gebruikersaccount wordt aangemaakt en beheerd door één natuurlijk persoon behorend tot de respectieve rechtspersoon (hierna aangeduid als de "Beheerder"). Gebruikersaccounts kunnen niet worden overgedragen. De Beheerder kan in overeenstemming met Bosch andere personen toestemming geven om het respectieve Gebruikersaccount met eigen persoonlijke toegangsgegevens te gebruiken (hierna te noemen de "Subgebruiker(s)"). De Partner verklaart en garandeert dat alle Subgebruikers zich zullen houden aan deze Gebruiksvoorwaarden in de dan geldende versie of enige daaropvolgende nieuwe versie en dat alle Subgebruikers dienovereenkomstig zullen handelen namens de respectieve Partner en in overeenstemming met het toepasselijke recht. Door een Gebruikersaccount aan te maken, accepteert de Partner verantwoordelijkheid voor de handelingen en nalatigheden van een Subgebruiker alsof deze de eigen handelingen en nalatigheden van de Partner waren. De Partner is in het bijzonder verantwoordelijk voor de naleving door de Subgebruiker van de verplichtingen die in Artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden staan.

2.8

De Partner is verplicht de Registratiegegevens die in zijn Gebruikersaccount zijn opgeslagen te allen tijde up-to-date te houden. Indien de Registratiegegevens niet correct zijn, heeft Bosch het recht om het Gebruikersaccount op te schorten in overeenstemming met Artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden totdat de Registratiegegevens dienovereenkomstig zijn gecorrigeerd.

2.9

De Partner is verplicht zorgvuldig met de inloggegevens om te gaan, deze niet aan derden bekend te maken en toegang door derden of andere personen die geen gebruik maken van de inloggegevens te voorkomen. Indien de Partner deze verplichtingen schendt, is de Partner aansprakelijk voor iedere activiteit die door een onbevoegde gebruiker op zijn Gebruikersaccount wordt verricht, tenzij hij kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor het gebruik van het Gebruikersaccount door de respectieve derde partij. De Partner is verplicht zijn wachtwoord voor het Gebruikersaccount zonder onnodige vertraging te veranderen als hij reden heeft om aan te nemen dat de inloggegevens bij onbevoegde partijen of personen bekend zouden kunnen zijn geworden.

2.10

Alle kennisgevingen worden in elektronische vorm verzonden naar het e-mailadres dat bij het Gebruikersaccount hoort.

2.11

De Partner is aansprakelijk voor alle activiteiten die onder zijn Gebruikersaccount zijn uitgevoerd.

3. Gebruiksovereenkomst

3.1

De Gebruiksovereenkomst tussen Bosch en de Partner zal worden overeengekomen zoals vermeld in Artikel 2.5. Onderwerp van de Gebruiksovereenkomst is de toegang tot het Portal evenals het gebruik ervan.

3.2

Na het afsluiten van de Gebruiksovereenkomst is de Partner hoofdzakelijk bevoegd om bepaalde Diensten te bestellen en te gebruiken zoals vermeld in Artikel 4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.3

Bosch streeft ernaar om binnen het kader van zijn technische en operationele mogelijkheden een ononderbroken beschikbaarheid van het Portal te bieden, maar de Partner heeft hoe dan ook geen recht op een dergelijke ononderbroken beschikbaarheid. Bosch garandeert niet en kan niet garanderen dat de toegang tot het Portal en het gebruik van Diensten niet zal worden belemmerd door storingen, onderhoudsactiviteiten, verdere ontwikkelingen, updates en upgrades of defecten. Bosch zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat het Portal en de Diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Technische storingen (bijv. onderbreking van de stroomvoorziening, hard- en softwarefouten en technische problemen in de datalijnen) kunnen echter ook aanleiding geven tot tijdelijke beperkingen of onderbrekingen.

3.4

Bedrijfsstoringen veroorzaakt door overmacht of andere onvermijdelijke gebeurtenissen waar Bosch geen invloed op heeft,

die niet met een redelijke inspanning konden worden voorkomen,

die zelfs door het betrachten van uiterste zorgvuldigheid niet konden worden voorzien en

die de verplichtingen van Bosch onder deze Gebruiksvoorwaarden aanzienlijk moeilijker maken of geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken, zoals brand, gewapende conflicten, oorlog, algemene mobilisatie, opstand, vordering, confiscatie, embargo, stakingen die Bosch of diens leveranciers beïnvloeden, uitsluitingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, pandemieën/epidemieën, bedrijfs- of verkeersstoringen en transportbelemmeringen of beperkingen op het energieverbruik,

ontheffen Bosch van zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden voor de duur van een dergelijke gebeurtenis.

3.5

Bosch behoudt zich het recht voor het Portal te allen tijde te wijzigen, aan te passen of te sluiten. De Partner heeft niet het recht te eisen dat het Portal wordt behouden. Bosch zal rekening houden met het legitieme belang van de Partner. Ongeacht eventuele sluiting van het Portal zullen de verplichtingen van Bosch met betrekking tot een betaalde Dienst in overeenstemming met Artikel 4.3 van deze Gebruiksvoorwaarden worden nagekomen.

4. Garantie op Diensten

4.1

Het Portal is een online platform waarop Bosch verschillende Diensten aanbiedt, waarbij de Partner onder andere meer ondersteuning kan krijgen voor de ontwikkeling en publicatie van applicaties (via de SDK), aanpassingsdiensten, analyse- en dashboarddiensten, communicatie- en e-maildiensten enz.

4.2

Voor zover het Portal en de Diensten kosteloos ter beschikking worden gesteld, worden deze als koop op eigen bate en schade aangeboden en aanvaardt Bosch geen enkele garantie voor gebreken en/of rechtsgebreken, behalve in gevallen waarin Bosch het respectieve materiële gebrek en/of rechtsgebrek onrechtmatig heeft verzwegen. Derhalve zijn er geen garanties voor en is geen recht op ononderbroken toegang tot of gebruik van het Portal of de Diensten.

4.3

In het geval een Dienst niet gratis is, zal de garantie afzonderlijk geregeld worden.

4.4

Alle overige specifieke regels en de specificatie van de respectieve Dienst, waaronder de beschrijving (inclusief functie) van de Dienst en het toepassingsgebied en mogelijke gebruiksbeperkingen (hierna aangeduid als de "Specificatie"), zullen eveneens afzonderlijk worden geregeld wanneer de Partner besluit een bepaalde Dienst te bestellen. In dat geval zal een afzonderlijke overeenkomst worden gesloten tussen Bosch en de Partner met betrekking tot de respectieve Dienst (hierna aangeduid als een "Dienstenovereenkomst").

4.5

"Inhoud" (waarmee wordt bedoeld: alle informatie die beschikbaar is via het Portal en de Diensten, zoals software (waaronder machineafbeeldingen en broncode), softwarefunctionaliteiten, API’s, gegevens, tekst, audio, video of afbeeldingen, waaronder documentatie; voorbeeldcode; softwarebibliotheken; hulpmiddelen voor opdrachtregels; proof-of-concepts; templates en andere gerelateerde technologie) die een Partner aan Bosch overdraagt in verband met de toegang tot het Portal, het gebruik van Diensten en het Gebruikersaccount voor verwerking, opslag of hosting (waaronder ook de Registratiegegevens) (hierna aangeduid als de "Partnerinhoud") zal door Bosch worden opgeslagen en regelmatig van een back-up worden voorzien voor de duur van de respectieve Gebruiksovereenkomst. De Partner is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de verplichte termijnen voor de bewaring van gegevens voor financiële administratie en belastingdoeleinden.

5. Verplichtingen van de Partner

5.1

De Partner is verplicht om vereiste redelijke samenwerking direct te verlenen. Daarom is de Partner verplicht om:

a) onmiddellijk alle initiële wachtwoorden die aan hem zijn toegekend te wijzigen in wachtwoorden die alleen bij de Partner bekend zijn. De Partner is verplicht om zijn toegangsgegevens voor het Portal zorgvuldig op te slaan en te beschermen tegen onbevoegde toegang. Indien de Partner constateert dat een derde partij zijn toegangsgegevens heeft gebruikt, is hij verplicht Bosch hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen;

b) alle informatie in het Gebruikersaccount onmiddellijk te corrigeren, indien na de Registratie de aangegeven gegevens zijn gewijzigd;

5.2

De Partner zal:

a) niet opzettelijk toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare gedeelten van het Portal en de Diensten of de technische leveringssystemen van de leveranciers van Bosch (en zal ervoor zorgen dat Subgebruikers onder zijn Gebruikersaccount dit ook niet zullen doen);

b) geen robots, spiders, scrapers of andere soortgelijke geautomatiseerde gegevensverzamelings- of extractiehulpmiddelen, programma’s, algoritmes of methodes gebruiken om een bepaald deel van het Portal en/of de Diensten te doorzoeken, te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te controleren, anders dan via gedocumenteerde API-eindpunten;

c) geen bestanden publiceren of verzenden die een virus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke of destructieve kenmerken bevatten of die anderszins de goede werking van het Portal en de Diensten belemmeren;

d) niet proberen om de broncode van software of bedrijfseigen algoritmen die worden gebruikt door of op enige wijze deel uitmaken van het Portal en de Diensten, te ontcijferen, te decompileren, te ontmantelen of aan reverse-engineering te onderwerpen of anderszins proberen te ontdekken of te bepalen;

e) niet proberen de kwetsbaarheid van het Portal en de Diensten te peilen, te scannen of te testen, of de beveiligings- of authenticatiemaatregelen die het Portal en de Diensten beschermen, aan te tasten of te omzeilen of er inbreuk op te maken;

f) Een frame of mirror gebruiken voor het Portal en de Diensten; of

g) geen apparaten, software of routines gebruiken die een toepassing, functie of gebruik van het Portal en de Diensten belemmeren of die bedoeld zijn om een systeem, gegevens of communicatie, opgeslagen of verzonden via het Portal en de Diensten, te beschadigen, onnodig te belasten, op nadelige wijze te verstoren, ongemerkt te onderscheppen of te ontvreemden.

6. Gebruiksrechten

6.1

Bosch verleent de Partner het beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare recht om toegang te krijgen tot het Portal en de Diensten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden alsmede met eventuele specifieke regelgeving met betrekking tot de individuele Dienst (in overeenstemming met de respectieve Dienstenovereenkomst), gedurende de termijn zoals bepaald in Artikel 13.1 van deze Gebruiksvoorwaarden.

6.2

Wanneer Bosch nieuwe versies, updates, upgrades, wijzigingen of uitbreidingen van het Portal en de Diensten beschikbaar stelt of andere wijzigingen met betrekking tot het Portal en de Diensten doorvoert, zijn de bepalingen van Artikel 6 hierop eveneens van toepassing.

6.3

De Partner heeft geen rechten die niet expliciet aan de Partner zijn verleend volgens deze Gebruiksvoorwaarden of expliciet zijn verleend in overeenstemming met een specifieke Dienst in het kader van de respectieve Dienstenovereenkomst. De Partner is niet bevoegd het Portal en de Diensten buiten het in deze Gebruiksvoorwaarden toegestane toepassingsgebied te gebruiken of het Portal en de Diensten aan derde partijen ter beschikking te stellen. Het is met name niet toegestaan om het Portal en/of de Diensten te vermenigvuldigen of voor een beperkte periode ter beschikking te stellen, en in het bijzonder niet om ze te verhuren of uit te lenen.

6.4

Indien de Partner een van de bepalingen van dit Artikel 6 schendt, is Bosch bevoegd de toegang van de Partner tot het Portal en tot de Diensten overeenkomstig Artikel 12 op te schorten, mits deze opschorting de schending ongedaan maakt. De Partner zal voorafgaand aan een dergelijke opschorting worden geïnformeerd. Bij herhaalde overtreding van dit Artikel 6 door de Partner is Bosch bevoegd het Gebruikersaccount om gegronde redenen te sluiten in overeenstemming met Artikel 13.3, tenzij de Partner niet verantwoordelijk is voor de schending.

7. Intellectueel eigendom en opensourcesoftware (FOSS)

7.1

Bosch en zijn licentieverleners hebben alle rechten en aanspraken op en belangen in het Portal en de Diensten en alle gerelateerde technologie en intellectuele eigendomsrechten.

7.2

Het is de Partner niet toegestaan mededelingen en aantekeningen in het Portal en de Diensten die verwijzen naar geheimhouding, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten te verwijderen.

7.3

Componenten van vrije software en opensourcesoftware (FOSS), waaronder de toepasselijke FOSS-licentievoorwaarden die binnen het Portal en de Diensten worden gebruikt, zullen worden geïllustreerd in het toepassingsgebied van de respectieve Dienst of binnen de Specificatie, indien voor de verschaffing ervan vereist is dat aan FOSS-licentieverplichtingen wordt voldaan.

8. Partnerinhoud

8.1

Door Partnerinhoud in te dienen, te uploaden, te delen, te publiceren, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen op of via het Portal of de Diensten, verleent de Partner Bosch hierbij een volledig betaalde, rechtenvrije, mondiale, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie en recht om Partnerinhoud te gebruiken met als enig doel Bosch in staat te stellen zijn verplichtingen volgens deze Gebruiksvoorwaarden na te komen gedurende de periode overeenkomstig Artikel 13.1 en zonder de auteur te vermelden. Het gebruiksrecht omvat voornamelijk

a) het opslaan van Partnerinhoud op de servers van Bosch of derde partijen in opdracht van Bosch in binnen- of buitenland;

b) het reproduceren, wijzigen, aanpassen, beheren en publiceren van Partnerinhoud, met name het publiekelijk uitvoeren en publiekelijk weergeven van Partnerinhoud via het Portal of de Diensten (of delen daarvan). Bosch is niet verplicht publicaties, materiaal en/of andere uitvoeringen gepubliceerd en verspreid tijdens de periode in overeenstemming met Artikel 13.1 te verwijderen of anderzijds in te trekken.

8.2

De Partner garandeert dat

a) De Partner alle rechten en aanspraken op de Partnerinhoud heeft die nodig zijn om Bosch alle rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen;

b) De Partnerinhoud niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of het toepasselijk recht en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze rechten misbruikt;

c) De Partnerinhoud vrij is van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere besmettelijke of destructieve elementen.

8.3

De Partner is - met inachtneming van de verplichting van Bosch om de Partnerinhoud te bewaren overeenkomstig Artikel 4.5 van deze gebruiksvoorwaarden - verplicht om regelmatig een back-up van de Partnerinhoud te maken op een alternatief opslagmedium.

8.4

De Partner verleent Bosch hierbij een volledig betaalde, rechtenvrije, mondiale, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie en het recht om de Partnerinhoud, beperkt tot afbeeldingen, video's en teksten, gedurende de looptijd in overeenstemming met Artikel 13.1 te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te modereren en openbaar te maken. Daarbij geldt in het bijzonder dat de Partnerinhoud via het Portal of de Diensten (of delen daarvan) openbaar mag worden gemaakt en getoond mag worden op websites die door Bosch worden geëxploiteerd en op sociale netwerken en soortgelijke portals (zoals Facebook, Google, Stack Overflow, LinkedIn, Twitter, etc.) Bosch is niet verplicht publicaties, materiaal en/of andere uitvoeringen gepubliceerd en verspreid tijdens de periode in overeenstemming met Artikel 13.1 te verwijderen of anderzijds in te trekken.

9. Inhoud van derden

9.1

De Inhoud van het Portal of de Diensten is deels afkomstig van Bosch en deels van Partners of derden. De Partnerinhoud en inhoud van derden wordt gezamenlijk aangeduid als "Inhoud van derden". De Inhoud van derden wordt door Bosch niet gecontroleerd op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid en wordt door Bosch niet als eigen beschouwd. Bosch voert in het bijzonder geen controle uit op de veiligheidsaspecten met betrekking tot Inhoud van derden. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de Inhoud van derden en voor de geschiktheid van deze Inhoud met het oog op een bepaald doel, alsmede voor zover de Inhoud van derden is gekoppeld aan externe websites, die mogelijk via framing (of delen daarvan) kunnen worden bekeken.

9.2

Ondanks het bepaalde in Artikel 9.1 zal Bosch rechtmatige kennisgevingen van inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden of van onwettigheid of onjuistheid van de Inhoud van derden onderzoeken en, indien van toepassing, passende maatregelen nemen om deze onwettigheid te beëindigen. Bosch zal onwettige of aanstootgevende Inhoud van derden verwijderen.

10. Aansprakelijkheid:

10.1

Bosch is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen

a) In geval van opzet of ernstige nalatigheid;

b) In overeenstemming met de bepalingen van de Duitse productaansprakelijkheidswet of een toepasselijke overeenkomstige dwingende wetgeving;

c) In het kader van een door Bosch gegeven garantie; en

d) Bij overlijden of lichamelijk letsel/schade.

10.2

In geval van materiële en financiële schade die anderszins door nalatigheid wordt veroorzaakt, zijn Bosch en de door haar voor de uitvoering van haar verplichtingen aangestelde personen alleen aansprakelijk in geval van schending van een materiële contractuele verplichting, waarbij het bedrag echter beperkt blijft tot de schade die op het moment van aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden door de partner voorzienbaar was en kenmerkend is voor het type overeenkomst; materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die kenmerkend zijn voor het typische contractuele doel en waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de partner derhalve regelmatig mag vertrouwen ("Materiële verplichting").

10.3

In geval van een nalatige schending van een Materiële verplichting waarvan de Partner bewijs geeft, is de aansprakelijkheid van Bosch voor alle schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich in hetzelfde contractjaar voordoen beperkt tot 100% van de vergoedingen die in het jaar van de schadeveroorzakende gebeurtenis onder het Gebruikersaccount van de respectieve Partner zijn betaald, niettegenstaande de bepaling in Artikel 10.1. Daarbij geldt echter een maximum van 50.000 euro per het desbetreffende contractjaar. Een contractjaar is de periode van 12 maanden die begint op de datum van Registratie en elke daaropvolgende periode van 12 maanden.

10.4

Aansprakelijkheid voor schade volgens § 536a van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is uitgesloten voor gebreken die zich bij de totstandkoming van deze Gebruiksvoorwaarden hebben voorgedaan.

10.5

Verder is de aansprakelijkheid van Bosch uitgesloten.

10.6

Bosch is niet aansprakelijk voor het verlies van de Partnerinhoud als het verlies is veroorzaakt doordat de Partner geen back-up van gegevens heeft gemaakt in overeenstemming met Artikel 8.3 van deze Gebruiksvoorwaarden en er daardoor niet voor heeft gezorgd dat de verloren Partnerinhoud met een redelijke inspanning kan worden hersteld.

10.7

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van schuld van een persoon die door Bosch bij de uitvoering van haar verplichtingen is ingeschakeld en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en vennootschapsorganen van Bosch of aan Bosch Gelieerde ondernemingen.

11. Vrijwaring

11.1

De Partner is verplicht Bosch te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met

a) Een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of een schending van toepasselijke wet- of regelgeving door de Partner of als gevolg van het gebruik van de Partnerinhoud;

b) Het gebruik van het Portal of de Diensten door de Partner op een wijze die inbreuk maakt op of in strijd is met de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, letsel, verlies of schade van welke aard dan ook die ontstaat in verband met of als gevolg van het gebruik van een betaaldienst door de Partner;

c) Vorderingen met betrekking tot de Partnerinhoud, of de combinatie van de Partnerinhoud met andere toepassingen en producten, inhoud of processen van derden, waaronder alle vorderingen die voortvloeien uit vermeende inbreuk op of misbruik van rechten van derden door middel van de Partnerinhoud of door het gebruik, de ontwikkeling, het ontwerp, de productie, advertering of marketing van de Partnerinhoud;

d) Het gebruik van Open Source Software door de Partner;

e) Elke inbreuk op het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming respectievelijk andere relevante bepalingen inzake gegevensbescherming zoals overeengekomen tussen de Partijen hierin of in enig ander verband door de Partner of via de Partnerinhoud;

f) Elke schending door de Partner van toepasselijke export- en herexportwetgeving en sanctieregelingen;

g) Elke schending van toepasselijke belastingwetten;

in alle gevallen waarin de Partner niet verantwoordelijk is voor de respectieve claim of schade.

11.2

Bosch zal de Partner onverwijld in kennis stellen en de verdediging van deze vorderingen aan de Partner overlaten. Bosch zal de Partner alle mogelijke ondersteuning bieden.

12. Opschorting

12.1

Bosch mag de toegang van de respectieve Partner tot het Portal en/of de Diensten opschorten indien Bosch redelijkerwijs kan vaststellen dat

a) De Partnerinhoud en/of het gebruik door de Partner van het Portal en/of de Diensten

  • een risico vormt voor het Portal en/of de Diensten en/of derde partijen;
  • nadelige gevolgen kan hebben voor het Portal en/of de Diensten of de systemen of de Inhoud van een derde partij;
  • toepasselijke wetgevingen of rechten van derde partijen schendt;
  • Bosch, dochterondernemingen van Bosch, of derde partijen aansprakelijk kan stellen; of
  • fraudeleus kan zijn.

b) De Partner in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;

c) De Partner meer dan 30 dagen in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot op vergoedingen gebaseerde Diensten; of

d) De Partner niet meer volgens de normale bedrijfsvoering handelt, een overdracht ten gunste van crediteuren heeft gedaan of een soortgelijke beschikking over de activa van de Partner heeft verkregen, of betrokken is geraakt bij een faillissement, reorganisatie, vereffening, ontbinding of soortgelijke procedure.

12.2

Bosch stelt de Partner in kennis van het opschorten door middel van een mededeling naar het e-mailadres gelinkt aan het Gebruikersaccount van de Partner voorafgaand aan de opschorting, tenzij Bosch wegens de ernst en de urgentie van de zaak onmiddellijk moet optreden en niet in staat is een voorafgaande kennisgeving te sturen.

12.3

De opschorting wordt ingetrokken nadat de Partner het probleem dat heeft geleid tot de opschorting, heeft opgelost en Bosch daarover heeft geïnformeerd.

12.4

In aanvulling op het recht van Bosch om de toegang van de Partner tot het Portal en/of de Diensten op te schorten, heeft Bosch tevens het recht de Gebruiksovereenkomst te beëindigen overeenkomstig Artikel 13 van de Gebruiksvoorwaarden en het recht op andere rechtsmiddelen op basis van de toepasselijke wetgeving.

13. Duur en beëindiging van de Gebruiksovereenkomst

13.1

De looptijd van de respectieve Gebruiksovereenkomst vangt aan in overeenstemming met Artikel 2.5 van deze Gebruiksvoorwaarden en blijft van kracht totdat deze door Bosch of door de Partner in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden wordt beëindigd.

13.2

Beëindiging naar eigen goeddunken

a) De Partner mag te allen tijde, voor welke reden dan ook de Gebruiksovereenkomst beëindigen en het Gebruikersaccount voor alle Diensten sluiten.

b) Bosch mag de Gebruiksovereenkomst (en het Gebruikersaccount voor alle Diensten) te allen tijde voor objectieve redenen beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden aan het einde van een kalendermaand. Het recht van Bosch om het Gebruikersaccount van de Partner op te schorten overeenkomstig Artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden blijft onverminderd van kracht.

13.3

Beëindiging met reden

a) Het recht van de Partijen om de Gebruiksovereenkomst om gegronde redenen zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, blijft onverlet.

b) Van een gegronde reden is met name sprake wanneer een Partij op ernstige wijze uitdrukkelijke verplichtingen schendt in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden, met name wanneer de Partner het Portal of de Diensten buiten het kader van deze Gebruiksvoorwaarden gebruikt en de schending na afloop van een redelijke hersteltermijn na een aanmaning door Bosch blijft voortduren.

13.4

Gevolgen van de beëindiging

Op de ingangsdatum van de beëindiging

a) Zal het Portal met de Diensten niet langer toegankelijk zijn;

b) Blijft de Partner verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die zijn ontstaan tot aan de datum van beëindiging, met inbegrip van vergoedingen en kosten voor lopende zaken die zijn voltooid na de datum van beëindiging;

c) Vervallen alle bevoegdheden van de Partner in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;

d) Is Bosch niet langer verplicht de Partnerinhoud op te slaan en er back-ups van te maken. De Partner is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de Partnerinhoud voorafgaand aan de ingangsdatum van de beëindiging.

14. Geheimhouding

14.1

De Partijen komen overeen om alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van hun rechtsverhouding op basis van deze Gebruiksvoorwaarden bekend wordt, strikt vertrouwelijk te houden en uitsluitend te gebruiken voor de contractueel overeengekomen doeleinden. "Vertrouwelijke informatie" betekent in deze zin alle economische, commerciële, technische of andere informatie van vertrouwelijke aard. Het betreft met name alle specificaties, beschrijvingen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, patronen, monsters, gegevens, prijzen en prijsonderdelen, berekeningen, uitvindingen, formules, processen, plannen, programma's, modellen en alle andere kennis, ervaringen en knowhow die niet behoren tot de state of the art, die door een van de Partijen aan de andere Partij bekend wordt gemaakt of ter beschikking wordt gesteld. Dit gebeurt op een zodanige manier dat de informatie onafhankelijk van de wijze van vastlegging, opslag of doorgifte wordt opgeslagen of doorgegeven en het is niet van belang of deze uitdrukkelijk of stilzwijgend als geheim of vertrouwelijk is aangemerkt. Informatie die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangemerkt of genoemd, wordt te allen tijde als Vertrouwelijke informatie beschouwd in de zin van dit Artikel 14. De Partijen zullen geen intellectuele eigendomsrechten trachten te registreren met betrekking tot Vertrouwelijke informatie van de respectieve andere partij.

14.2

Indien Vertrouwelijke informatie binnen de bovenstaande definitie wordt opgevraagd door een overheidsinstantie, zal de respectieve andere Partij – voor zover dit wettelijk is toegestaan – onverwijld en voordat de Vertrouwelijke informatie aan de overheidsinstantie wordt verstrekt, worden geïnformeerd.

14.3

De in dit Artikel 14 van de Gebruiksvoorwaarden genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor kennis en informatie die aantoonbaar:

a) tot het publieke domein of tot de state of the art behoort op het moment van openbaarmaking aan de respectieve ontvangende Partij,

b) reeds bekend is bij de respectieve ontvangende Partij op het moment van openbaarmaking,

c) daarna, buiten de schuld van de respectieve ontvangende partij, tot het publieke domein gaat of de state of the art gaat behoren,

d) zal worden bekendgemaakt of beschikbaar worden gesteld door een derde die te goeder trouw is en die vrij is om dergelijke informatie bekend te maken,

e) zal worden verspreid, bekendgemaakt of beschikbaar gesteld aan een derde partij na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve bekendmakende Partij,

f) individueel is ontwikkeld door de respectieve ontvangende Partij zonder enige kennis van de Vertrouwelijke informatie.

14.4

Elke Partij mag Vertrouwelijke informatie bekendmaken aan haar werknemers en Gelieerde ondernemingen indien

a) Dit noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van de Gebruiksovereenkomst of een Dienstenovereenkomst en

b) De respectieve ontvanger van Vertrouwelijke informatie verplicht is tot geheimhouding in overeenstemming met Artikel 14.5 van deze Gebruiksvoorwaarden.

14.5

Elke Partij is verplicht werknemers en aan haar Gelieerde ondernemingen te verplichten tot geheimhouding overeenkomstig het bepaalde in Artikel 14.1 tot en met 14.3 van deze Gebruiksvoorwaarden voor zover zij daartoe niet reeds op grond van contractuele en/of wettelijke bepalingen verplicht zijn in een mate die ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat voortvloeit uit Artikel 14.1 tot en met 14.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

14.6

De rechten en plichten uit hoofde van dit Artikel 14 van deze Gebruiksvoorwaarden worden niet aangetast door de beëindiging van de respectieve Gebruiksovereenkomst of de sluiting van het bijbehorende Gebruikersaccount, zolang er geen bewijs is van een uitzondering overeenkomstig Artikel 14.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

15. Gegevensprivacy

15.1

De Partijen houden zich aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming (met name aan de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679) die respectievelijk van toepassing zijn en binden hun werknemers die in verband met deze contractuele relatie en de uitvoering daarvan zijn ingeschakeld, aan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, behalve indien zij reeds onder een algemene verplichting vallen om dienovereenkomstig te handelen.

15.2

Indien de Partner persoonsgegevens verwerkt, garandeert de Partner dat hij hiertoe bevoegd is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en dat hij alle noodzakelijke toestemmingen, toelatingen en vereiste machtigingen heeft verkregen of op geldige wijze de noodzakelijke overeenkomsten met derde partijen heeft gesloten om Bosch de taken hieronder te laten uitvoeren, waaronder alle toegang tot en verwerking van persoons- en andere privégegevens van alle betrokken personen en/of derde partijen (bijv. eindklanten van de Partner of de werknemers van de Partner) die mogelijk onder bijzondere bescherming vallen onder de toepasselijke wetgeving.

15.3

Bosch zal persoonsgegevens van Partners uitsluitend verwerken voor zover dit vereist is voor de uitvoering van de Dienstenovereenkomst of voor zover anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving. De Partner erkent en bevestigt dat dergelijke persoonsgegevens in deze mate worden verzameld en verwerkt. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van het Portal en de Diensten.

15.4

De verplichtingen overeenkomstig Artikel 15.1 tot 15.3 van deze Gebruiksovereenkomst zullen blijven bestaan zolang de gegevens van de Partner zich in het invloedsgebied van Bosch bevinden, ook na de beëindigingsdatum van de respectieve Gebruiksovereenkomst overeenkomstig Artikel 13 van deze Gebruiksvoorwaarden.

16. Naleving van exportvoorschriften

16.1

De toegang tot het Portal, het Gebruik van de Diensten en de Partnerinhoud kunnen onderhevig zijn aan nationale en internationale export- en herexportwetgeving en sanctieregelingen. De Partner stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke export- en herexportwetgeving en sanctieregelingen, waaronder, maar niet beperkt tot, de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en een eventueel ander rechtsgebied in het land van de Partner.

16.2

De Partner zal geen directe of indirecte toegang tot het Portal en de Diensten verlenen aan bestemmingen, entiteiten of personen die verboden of gesanctioneerd zijn door de wet- en regelgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of een ander betrokken rechtsgebied.

16.3

De Partner stemt ermee in om geen Inhoud en kopieën of aanpassingen van deze Inhoud of Diensten die op het Portal worden aangeboden te gebruiken, te exporteren of te herexporteren in strijd met toepasselijke export- of herexportwetten of -regelgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika of een ander betrokken rechtsgebied.

16.4

De Partner stemt ermee in dat het Portal, de Diensten en de daaruit verkregen gegevens en software niet direct of indirect gebruikt zullen worden voor de proliferatie van kern-, chemische of biologische wapens, de ontwikkeling van rakettechnologie of andere militaire doeleinden.

16.5

De Partner zal Bosch vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, vorderingen, procedures, acties, boetes, verliezen, kosten, onkosten en schade die voortkomen uit, verband houden met of het gevolg zijn van de schending (door handelen of nalaten) van buitenlandse handelswetgeving door de Partner. Dergelijke kosten en onkosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) onderzoekskosten, (b) boetes die door de autoriteiten zijn opgelegd of (c) vergoedingen voor juridisch advies dat vanwege de schending is gevraagd.

16.6

Dit Artikel 16 zal van kracht blijven na beëindiging of ontbinding van de Gebruiksovereenkomst tussen Bosch en de Partner.

17. Wijzigingen

17.1

Bosch zal te allen tijde het recht hebben om het Portal een nieuwe naam te geven, het Portal en de gratis ter beschikking gestelde Diensten te wijzigen, nieuwe Diensten gratis en/of tegen vergoeding ter beschikking te stellen en het ter beschikking stellen van gratis Diensten stop te zetten, evenals om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Bosch zal in ieder geval de legitieme belangen van de Partner naar behoren behartigen.

17.2

Bosch behoudt zich het recht voor om betaalde Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, als dit noodzakelijk is om te voldoen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken, apparaten of computers, of aan wijzigingen van wet- of regelgeving, of als dit nodig is met betrekking tot verdere ontwikkelingen, maar de basisfunctionaliteiten van de respectieve betaalde Diensten en de essentiële kenmerken blijven behouden.

17.3

De Partner wordt uiterlijk dertig (30) kalenderdagen vóór de geplande ingangsdatum van de wijzigingen per e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen voor zover de wijzigingen een beperking van de bruikbaarheid van tot dan toe gegenereerde gegevens of andere nadelen of extra kosten (bijv. aanpassingskosten) met zich meebrengen. Indien de Partner binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving geen bezwaar maakt of na het verstrijken van de bezwaartermijn gebruik blijft maken van het Portal en de Diensten, worden de wijzigingen geacht effectief te zijn overeengekomen vanaf de datum waarop de termijn verstrijkt. Indien er bezwaar wordt gemaakt, wordt de contractuele relatie voortgezet onder de tot dan toe geldende voorwaarden. Indien er bezwaar wordt gemaakt, is Bosch bevoegd om de Gebruiksovereenkomst te beëindigen en het Gebruiksaccount voor alle Diensten op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

18. Naleving van wet- en regelgeving

18.1

De Partner heeft alleen toegang tot het Portal en mag de Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

18.2

De toegang van de Partner tot het Portal en het gebruik van de Diensten dienen te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van auteurs- of handelswetgeving, antitrust- en mededingingswetgeving, exportwetgeving, wetgeving inzake gegevensbescherming of andere wetgevingen in iedere toepasselijke jurisdictie en zijn niet in strijd met overeenkomsten die de Partner met derde partijen heeft ondertekend. De Partner is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat zijn/haar toegang tot het Portal en gebruik van de Diensten in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgevingen.

18.3

De toegang van de Partner tot het Portal en het gebruik van het Portal en de Diensten dienen te voldoen aan de principes van het Global Compact-initiatief van de VN dat in wezen betrekking heeft op de bescherming van internationale mensenrechten, het recht op arbeidsvoorwaardenoverleg, het afschaffen van dwangarbeid en kinderarbeid, het verbod op discriminatie bij de inschakeling en indienstneming van personeel, de verantwoordelijkheid van het milieu en het voorkomen van corruptie. Meer informatie over het Global Compact-initiatief van de VN is beschikbaar op: www.unglobalcompact.org.

19. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

19.1

Op de contractuele relaties tussen de Partijen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

19.2

De exclusieve jurisdictie voor alle juridische geschillen die voortkomen uit of in verband staan met de Gebruiksovereenkomst in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden of de respectieve Dienstenovereenkomst is Stuttgart, Duitsland. Bosch heeft echter ook het recht de Partner te dagvaarden op de plaats van vestiging van de Partner. Verplichte exclusieve jurisdictie blijft onverlet.

20. Overig

20.1

De taal van de overeenkomst is Engels. Vertalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in andere talen zijn uitsluitend bedoeld ter kennisgeving aan de Partner. In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende taalversies van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Engelstalige versie.

20.2

De Partner mag geen deel van zijn verplichtingen of zijn volledige verplichtingen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosch, en deze toestemming mag niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

20.3

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een Dienstenovereenkomst nietig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De Partijen zullen de nietige bepaling onmiddellijk vervangen door een geldige bepaling die het economische effect van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt wanneer een bepaling niet afdwingbaar is of de respectieve overeenkomst een leemte bevat.